PRIĖMIMAS Į ĮSTAIGĄ

Vaikai į lopšelį-darželį priimami vadovaujantis Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 6 d. sprendimu Nr. T-356 (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimas Nr. T-383 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T-356 „Dėl vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“), Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-53.

      

Priimant vaiką į Logopedinį lopšelį-darželį, turi būti pateikti šie dokumentai: 

  • tėvų prašymas dėl vaiko priėmimo į įstaigą;
  • vaiko gimimo liudijimo originalas ir kopija;
  • sveikatos apsaugos ministro patvirtintas vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a) (Kaip sukurti vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą);
  • Pedagoginės psichologinės tarnybos specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo pažyma;
  • pažyma apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą įstaigoje (jei vaikas atvyko iš kitos švietimo įstaigos).

Prašymas dėl vaiko registravimo į eilę įstaigos duomenų bazėje

 

 

MIR.LT   © 2019