MISIJA, VERTYBĖS, VIZIJA IR PROGRAMOS

MISIJA

Padėti kiekvienam ugdytiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, siekti asmeninės pažangos ir naujų patirčių, teikiant kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.

 

VERTYBĖS

Pagarba.

Atsakomybė.

Vieningumas.

Tolerancija.

 

VIZIJA

Lopšelio-darželio ,,Bitė“ bendruomenė – besimokanti, patikima, profesionaliu darbu siekianti užtikrinti kiekvieno vaiko sėkmę.

 

Šiaulių logopedinio lopšelio-darželio ugdymo kokybės kriterijai

 

Mūsų darželyje ugdymo proceso metu ugdomos visos vaiko kompetencijos, ypač daug dėmesio skiriama komunikavimo kompetencijai. Kasdieninės veiklos metu pedagogai nuolat koreguoja vaikų kalbą.

Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis:

 

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Bitė“ ikimokyklinio ugdymo programa:

Ikimokyklinio ugdymo(si) programa Kalbu, žaidžiu – pasaulį atrandu

MIR.LT   © 2019