Veiklos sritys

Istorija

 

Šiaulių logopedinis lopšelis-darželis yra Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, įsikūrusi Lieporių mikrorajone šalia Lieporių parko.

 

1979 m. atidarytas bendrosios paskirties lopšelis-darželis Nr. 33 Lieporių g. 4, kuriame taip pat veikė dvi grupės sutrikusios kalbos vaikams.

 

1982 m. lopšelis-darželis Nr.33 perorganizuotas į Logopedinį darželį Nr 33, jame paliktos jau veikiačios logopedinės grupės, dar 5 logopedinės grupės kartu su pedagogais perkeltos iš lopšelio-darželio Nr. 25. Nuo 1982 m. darželyje ugdomi vaikai, turintys kalbos, kalbėjimo, kitos komunikacijos sutrikimų. Logopediniam darželiui iki 2002 m.vadovavo vedėja Birutė Spūdienė.

 

2005 m. Šiaulių logopedinis darželis pervardintas į Šiaulių logopedinį lopšelį-darželį.

 

Tradicijos

 

 

Projektas “Rudens takučiu” (parodos, vaišių dienos, išvykos, šventinis koncertas) – spalio mėnesį.
“Advento spiralė” – gruodžio mėnesį.
Amatų dienos ir Kaziuko mugė “Gurgu gurgu į Kaziuko turgų” (susipažinimas su verpimo, mezgimo, lėlių gamybos amatais, vaikų darbelių paroda-pardavimas) – kovo mėnesį.
Šeimos šventė – gegužės mėnesį.
Kiekvieną pavasarį kartu su Lieporių bendruomene dalyvaujame Lieporių parko švarinimo talkoje.

 

 

 

Mūsų darželyje ugdymo proceso metu ugdomos visos vaiko kompetencijos, ypač daug dėmesio skiriama komunikavimo kompetencijai. Kasdieninės veiklos metu pedagogai nuolat koreguoja vaikų kalbą.

Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis:

 

Vizija

Nuolat besimokanti ir tobulėjanti organizacija.

Ugdytiniai – laimingi, reikšmingi, reikalingi savo šeimai, bendraamžiams, visuomenei.

Šeima – ugdymo partnerė.

Įstaiga atvira Šiaulių miesto visuomenei, šviečianti pedagogus, tėvus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, klausimais.

 

 Misija

Sudaryti optimalias sąlygas ugdytis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos bei įvairiapusių raidos sutrikimų, kompleksinių ir kitų negalių, mokymosi sunkumų dėl sulėtėjusios raidos ir teikti kokybišką ugdymą aktyvinant komandinį darbą.

 

Filosofija

Mylėti kiekvieną vaiką tokį, koks jis yra.

Akcentuoti vaiko gebėjimus, bet ne negalę, atsižvelgti į vaiko prigimties galias, sudaryti sąlygas šioms galioms atsiskleisti.

Formuoti visuomenėje aiškią ir neišskirtinę nuomonę apie vaiką su negalia.

 

Programos, projektai

 

Tarptautinė programa „Zipio draugai”
Logopedinio lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo grupės nuo 2002 m. dalyvauja tarptautinėje programoje „Zipio draugai”. Šios veiklos tikslas – padėti vaikams pažinti ir suprasti savo jausmus ir elgesį, išbandyti ir perimti naujus emocinio atsako ir elgesio būdus. Vaikai mokomi įveikti kasdienius sunkumus, atpažinti savo jausmus ir apie juos kalbėti, išbandyti ir taikyti būdus, kurie padeda pasijusti geriau, o taip pat padėti kitiems vaikams arba suaugusiems, turintiems kokių nors sunkumų. Vaikystėje įgiję gebėjimą įveikti sunkumus, vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik vaikystėje, bet ir paauglystėje bei suaugus.

 

Projektas ,,Dailės terapija: spalvų ir technikų įvairovė”
2010 m. ,,Meškiukų” grupės auklėtoja Donata Gurčinienė vykdo projektą ,,Dailės terapija: spalvų ir technikų įvairovė”. Taikant dailės terapiją, lavinama kalbinė raiška, smulkioji motorika, sensomotorika, vaizduotė, emocinė raiška. Tyrinėdami įvairias medžiagas ir žaisdami rankytėmis, vaikai turi galimybę asocijuotis su aplinka, pažinti supantį pasaulį.

 

Prevencinė programa ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija”
Programos tikslas – ugdyti asmenį, motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako. Kasmet vyksta spektakliai vaikams ,,Blogiuko ir geručio nuotykiai”, bendraujama su policija, kinologais. 2011 m. vyko akcija ,,Savaitė be patyčių”.

 

Projektas ,,Kreatyvinės terapijos elementų taikymas, inscenizuojant pasakas su tėvais”
Pasakos ugdo vaiko sugebėjimą klausytis, tylėti, atsipalaiduoti, persikūnyti į kitą asmenį, skatina kurti dialogus, dekoracijas, moko draugiškumo, gerumo, drąsos. Į kreatyvinės pasakų terapijos užsiėmimus įtraukiami ir tėveliai. Vaikai, vaidindami kartu su tėveliais, labiau atsipalaiduoja, drąsiau kalba, įsijaučia į savo vaidmenį.

 

Projektas ,,Rudenėlio takučiu”
Jo metu organizuojamos fotografijų, darbelių iš gamtinės medžiagos parodos, gamtos gėrybių vaišių dienos, išvykos, šventiniai koncertai.

 

Projektas ,,Draugiškas darželis”
2006 m. projektu siekėme, kad vaikai taptų darželio šeimininkais ir išmoktų pristatyti savo grupę, susipažintų su kitų grupių vaikais ir pedagogais, sužinotų kitų grupių pavadinimus, pažinotų darželio administracijos darbuotojus ir aptarnaujantį personalą, geriau orientuotųsi lopšelio-darželio patalpose, išmoktų naudotis kalendoriumi, kad pedagogai dalintųsi savo patirtimi su kolegomis, tėvai sužinotų kitų grupių pavadinimus, o visuomenė sužinotų lopšelio-darželio koordinates.

 

Projektas „Vaikų pasiekimų vertinimo Logopediniame lopšelyje – darželyje sistema”
Projektas vykdomas nuo 2004 m. spalio mėnesio. Projekto metu sudarytus klausimynus 2-3 m., 3-4 m., 4-5 m. ir 5-6 m. amžiaus vaikams pildo grupių pedagogai ir ugdytinių tėveliai. Vaikų pasiekimai vertinami du kartus per metus.

 

Projektas „Pasakėlių kūrimas bei inscenizavimas”
Tęstinis projektas „Pasakėlių kūrimas bei inscenizavimas” vykdomas nuo 2004 m. kovo mėnesio. Projektą vykdo „Meškiukų” grupės pedagogai ir ugdytiniai. Projekto metu siekiama ugdyti vaikų vaidybinius gebėjimus, kalbą, kūrybiškumą. Auklėtiniai patys seka, inscenizuoja, kuria pasakėles, naudodami savo pasigamintas priemones. Kiekvieną savaitę pasirenkama savaitės temai artima pasaka, numatomos įvairios pasakėlių kūrimo ir inscenizavimo formos (pvz.: lėlių teatras, šešėlių teatras, kaukių teatras, stalo teatras ir t.t.).

 

MIR.LT   © 2019